Concello2

 

A Corporación Municipal de Negreira celebrará unha sesión extraordinaria do Pleno municipal, o luns día 26 de xuño, a partir das 09:00 horas, no salón de plenos da Casa do Concello, conforme á seguinte Orde do día:

 

Punto único.- Sorteo para a formación das mesas electorais a constituir con ocasión das Eleccións Xerais que se celebrarán con data do 23 de xullo de 2023.

powered by social2s

eólicos

Mediante resolución do 21 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, outorgase a autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Alvite II, sito nos concellos de Mazaricos, Negreira e Santa Comba, na provincia de A Coruña e, que está promovido pola empresa Green Capital Power, S.L. (expediente IN408A 2019/016).

O orzamento de execución material ascende a: 11.157.642 euros. Potencia autorizada/máxima evacuable: 17,7 MW. Produción neta: 41.430 MWh/ano.

 

Instalacións eléctricas de produción, interconexión e transformación:

-Tres aeroxeradores modelo NORDEX N155 ou similar, de 5,9 MW de potencia nominal unitaria, 120 m de altura da buxa e 155 m de diámetro de rotor.

– Tres centros de transformación trifásicos de 6.500 kVA de potencia nominal unitaria e relación de transformación 0,69/30 kV, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador.

– Unha torre meteorolóxica de 120 m de altura.

– Un centro de seccionamento a 30 kV e constituído por un edificio de dúas salas:

• Unha sala como centro de interconexión, na cal se aloxarán as celas de 30 kV e o tansformador de servizos auxiliares de 50 kVA.

• Unha sala para o centro de control, onde se aloxarán os elementos de control, equipos auxiliares, sistema de comunicación, protección, corrente continua, etc.

– Un sistema colector de media tensión (MT) formado por un circuíto de 30 kV en instalación soterrada, que ten como obxecto a canalización da enerxía xerada ata o centro de seccionamento. O cable utilizado será de tipo XLPE 18/30 kV Aluminio de diferentes seccións.

– Unha rede de posta a terra, constituída por condutor de cobre espido, de sección mínima 50 mm2.

– Rede de comunicacións con cable de fibra óptica.

 

Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade cos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.

 

Publicación no DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230613/AnuncioV0653-020523-0003_gl.html

powered by social2s

foto piscina o coto

 O Concello de Negreira informa que o xoves, día 15 de xuño, abrirán ó público para a tempada estival, as dúas piscinas municipais ao aire libre do Parque do Coto, prolongándose a tempada ata o día 15 de setembro.

 

O seu horario de apertura durante os meses de xuño e setembro será de 16:00 a 20:30 horas; e durante os meses de xullo e agosto, de 10:00 a 15:00, e de 16:00 a 20:30 horas. O prezo da entrada será de 1 euro.

 

Abonos

- Mensual: 10 €
- Tempada: 20 €
- Familiar: 30 €
- Familia numerosa: 40 €

 

Cursos de natación

Durante os meses de xullo e agosto, de luns a venres, e en horario de mañá, haberá cursos intensivos de todos os niveis dende os 2 anos, mediante o pago dunha cota de 8 euros, entregándose o xustificante do ingreso bancario e maila solicitude cuberta, na Delegación de Cultura e Deportes, na primeira pranta da Casa da Cultura (Carreira de San Mauro, 11), ou ben remitindo o impreso e mailo xustificante á seguinte dirección de enderezo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

 

powered by social2s

DSC 0660

Mediante acordo do 9 de maio de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, sométese a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto da LAT 66 kV evacuación parque eólico Outes nos concellos de Negreira, Outes e Noia (A Coruña), (expediente IN408A 2020/108).

 

A empresa solicitante é Norvento, S.L.U., e o proxecto conta cun orzamento de execución material de 1.488.072,34 €. O prazo de execución é de seis meses.

 

O prazo de presentación de alegacións é de quince (15) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG).

 

Publicación no DOG do 15 de xuño de 2023

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230615/AnuncioV0653-090523-0002_gl.html

powered by social2s

DSC 2899

As persoas interesadas en realizar unha fogueira na noite máxica do San Xoán e en terreo privado, deberán presentar a solicitude correspondente con data límite do día 21 de xuño de 2023, por algunha das seguintes vías:

•    Rexistro telemático, a través da sede electrónica do Concello de Negreira.

•    Na oficina do Rexistro Xeral do Concello (8.00h a 14.00h).

 

Só se permitirán as cacharelas en terreo publico lousado, asfaltado ou pintado, sempre e cando sexa solicitado mediante sede electrónica, por aquelas asociacións que presenten ademais, un seguro de responsabilidade civil que cubra os posibles danos ocasionados no mesmo. A data límite será a mesma. Será obrigatoria a limpeza do espazo autorizado ao remate da actividade, incluídos os elementos utilizados para o desenvolvemento do mesmo, inmediatamente despois de rematar a cacharela e/ou sardiñada.

 

Para o normal desenrolo da cacharela:

- As fogueiras deberán separarse como mínimo 15 metros das vivendas, e 50 das masas árboreas ou zonas vexetais. Poñerase especial coidado de non situalas debaixo dos tendidos eléctricos ou telefónicos.

- A hora límite para rematar a celebración é as 03.30 h da madrugada, de acordo co disposto no art. 5f da Lei 10/ 2017 de 27 decembro de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

- Prohíbese a queima de neumáticos, plásticos, aceites, e en xeral calquera substancia que ao arder desprenda fume tóxico. En ningún caso se queimarán recipientes que conteñan líquidos inflamables ou gases de presión, incluidos os baleiros.

- Sobre terreos con vexetación herbacea, previo ó inicio do lume, farase unha devasa do material combustible nunha franxa de polo menos 9 metros de ancho, rodeando o perímetro.

- Será vixiada polas persoas responsables ata a súa total extinción, asegurándose de que as cinzas queden totalmente apagadas. No caso de que se levante o vento, suspenderase de inmediato.

 

Teléfonos de contacto:

Policía Local:       676 454 882

Protección Civil: 673 359 936

Emerxencias:       112 

Attachments:
Download this file (Solicitude.pdf)Solicitude.pdf
powered by social2s