O Concello de Negreira autoriza a celebración da feira do domingo, única e exclusivamente para instalar postos de venda de produtos agrícolas e gandeiros do sector da alimentación e produtos perecedoiros, tal e como prioriza a Xunta de Galicia. Quedarán prohibidos o asentamento daqueles postos que no vendan tales productos.

 

Os postos serán colocados pola Policia Local según as medidas establecidas, que xa estarán marcadas por persoal do concello, sendo éstas as seguintes, distancia mínima entre eles de 6 metros, aínda que se permite unha separación de 4 metros entre eles nos laterais.

 

Nun mesmo posto, os vendedores deberán gardar entre si como mínimo 2 metros de distancia, e se non é posible poderá haber só un vendedor. O uso de luvas paraos produtos en venda será obrigatorio, polo que recoméndase dispor de luvas e xel desinfectante para os clientes.

 

Usuarios

En canto aos usuarios, deberán gardar unha distancia mínima de 2 metros e empregar máscaras na medida do posible.

 

A Policía Local e Protección Civil velarán por que se respete esta distancia mínima persoal, evitando calquera contacto social que non teña por obxecto a compravenda regulando o acceso se fora necesario para evitar aglomeracións. Si vemos que por parte dos comerciantes como por parte da cidadanía non se cumpren coas medidas requeridas, adoptaremos as decisións que estimemos oportunas.

 

powered by social2s