Diseño sin título (10).png

 

A Corporación Municipal de Negreira celebrará o luns, día 13 de setembro, ás 21:00 horas, unha sesión do Pleno, con carácter ordinario, conforme á seguinte orde do día:

 

1º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 205/2021 ó nº 240/2021, ambos inclusive.

2º.- Conta Xeral do orzamento do exercicio 2020.- Aprobación.

3º.- Comisión de Honras e Distincións do Concello de Negreira.

4º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

5º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas.

6º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras.

7º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada e saída de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase.

8º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria.

9º.- Concellos Doing Business Galicia.

10º.- Modificación orzamentaria.- Crédito extraordinario.

11º.- Transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto.

12º.- 2ª Fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) Adicional 2/2021

13º.- Proposta de acordo que formulan os Grupo Municipais do PSdeG-PSOE e do P.P., integrantes desta Corporación, en relación cos parques eólicos

14º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. para que se executen as actuacións recollidas no anteproxecto denominado “Módulo exterior de atletismo e estudo de costes”.

15º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. coa finalidade de que se coloque un sistema de videovixiancia no parking de camións do polígono industrial.

16º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. para que se proceda á remodelación integral do parque do Coto.

17º.- Rogos e preguntas.

 

Attachments:
Download this file (Convocatoria pleno.pdf)Convocatoria pleno.pdf

powered by social2s