ImagenDOG

A Xunta de Galicia vén de publicar a Orde de axudas económicas para o ano 2023 destinadas a persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 

Información xeral da axuda:

- A axuda pode acadar o 100% dos gastos subvencionables, cun máximo de 12.000€ por persoa beneficiaria.

- Período subvencionable de gastos: 1 de xaneiro de 2023 e o 8 de decembro de 2023

- Compatible con outras prestacións e convocatorias públicas

- Data límite para presentar a documentación xustificativa: 9 de decembro de 2023

 

Requisitos das persoas beneficiarias:

- Ter cumplidos os 18 anos

- Estar empadroados/as nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia

- Estar diagnosticadas de Esclerose Lateral Amiotrófica

- Ter recoñecida a situación de dependencia ou ter solicitada a situación de dependencia

Gastos subvencionables:

1. Gastos de inversión:

- Adquisición de produtos de apoio para a mobilización

- Adquisición de produtos de apoio, clasificados segundo a Norma ISO 9999:2016:

-Tratamento médico personalizado

- Entrenamento e aprendizaxe de capacidades

- Mobilidade persoal

- Aseo, coidado e protección persoal

- Actividades domésticas

- Mobiliario e adaptacións para vivendas

- Comunicación e información

- Manipulación de obxectos e dispositivos

- Mellora e avaliación do contorno

- Lecer e recreación

- Adquisición de produtos de hixiene e aseo persoal

- Adaptación funcional do fogar e do seu entorno

- Adquisición de vehículo adaptado ou adaptación do mesmo

2. Gastos correntes:

- Servizos asistenciais complementarios ás prestacións da Seguridade Social ou mutualidades de previsión social prestados á persoa beneficiaria por profesionais habilitados:

- Fisioterapia manual

- Fisioterapia respiratoria

- Terapia ocupacional

- Logopedia

- Psicoloxía

- Asistencia persoal/coidador profesional

- Transporte para a asistencia a tratamentos en centros asistenciais

Prazo de solicitude:

- Desde o día seguinte da publicación da orde no DOG ata o 30 de novembro de 2023

- A resolución de concesión notificarase no prazo máximo dun mes contado desde a entrada da solicitude no rexistro

Documentación a presentar para solicitala:

- Solicitude (Anexo I)

- Documentación acreditativa da representación, se é o caso

- Certificado ou informe médico oficial de diagnóstico de ELA

- O resto de datos consultaranse de oficio pola Administración

Os gastos subvencionables deberán estar realizados e efectivamente pagados con anterioridade ao remate da data de finalización do período de xustificación establecido. A data límite para presentar a documentación xustificativa será o 9 de decembro de 2023.

 

powered by social2s