foto271117.jpgPor Decreto de Alcaldía nº 201/2017, de data 17 de novembro de 2017, efectúanse pola Alcaldía, as seguintes delegacións:

 

1.- Na Xunta de Goberno Local:

a) Tódalas atribucións en materia de contratación de obras, servizos e subministros que sexan competencia da Alcaldía do Concello.

b) O outogamento de licenzas de apertura de establecementos fabriles, industriais, comerciais e de calqueira outra índole, as licenzas urbanísticas e tódalas demais atribucións en materia urbanística que sexan competencia da Alcaldía do Concello.

c) A autorización, disposición e recoñecemento de gastos.

 

2.- No Primeiro Tenente de Alcalde, don Manuel Angel Leis Míguez, as seguintes atribucións:

A xestión das competencias e a dirección dos servizos correspondentes ó área de Obras, Urbanismo, Parques e Xardíns. Esta delegación inclúe a facultade de resolver, por parte do Concelleiro delegado, mediante actos administrativos que afecten a terceiras persoas.

 

3.- Na Segunda Tenente de Alcalde, dona María Jesús Veiga Hortas, as seguintes atribucións:

A xestión das competencias e a dirección dos servizos correspondentes ó área dos Servizos Sociais e Educación. Esta delegación inclúe a facultade de resolver, por parte da Concelleira delegada, mediante actos administrativos que afecten a terceiras persoas.

 

Apróbase o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

powered by social2s