Segundo acordo do 24 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, dende hoxe venres 29 de decembro sométese a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública (DUP) modificada, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto da infraestrutura de evacuación Banzas (antes: solución de evacuación conxunta dos PPEE Maragouto e Banzas), nos concellos de Outes, Negreira, Brión, Rois e Lousame (A Coruña) (expediente IN408A 2020/144).

 

O proxecto faise público para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de quince (15) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG), do 28 de decembro de 2023, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

 

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 82), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como na Casa do Concello de Outes, na Casa do Concello de Negreira, na Casa do Concello de Brión, na Casa do Concello de Rois e na Casa do Concello de Lousame (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

 

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

powered by social2s