casa

 

A Corporación Municipal de Negreira celebrará o luns, día 12 de xullo, ás 21:00 horas, unha sesión do Pleno, con carácter ordinario, conforme á seguinte orde do día:

1º.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta da sesión extraordinaria de data 12 de abril de 2021.

- Acta da sesión ordinaria de data 10 de maio de 2021.

- Acta da sesión extraordinaria de data 7 de xuño de 2021.

 

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 77/2021 ó nº 204/2021, ambos inclusive.

3º.- Dar conta das resolucións de alcaldía sobre nomeamento de Concelleira de Educación e Sanidade, Tenente de Alcalde, e membro da Xunta de Goberno Local.

4º.- Festividades locais 2022.

5º.- Incorporación de ben ao Inventario Municipal.

6º.- POS + 2019.- Ratificación, se procede, do Decreto de Alcaldía nº 167/2021, de data 19 de maio de 2021.

7º.- POS +COMPLEMENTARIO/2021.- Ratificacion, se procede, dos Decretos de Alcaldía nº 163/2021, de data 14 de maio de 2021 e nº171/2021, de data 27 de maio de 2021.

8º.- POS +COMPLEMENTARIO/2021.- Ratificacion, se procede, dos Decretos de Alcaldía nº 165/2021, de data 18 de maio de 2021 e nº174/2021, de data 1 de xuño de 2021.

9º.- Aprobación inicial, se procede, do Regulamento e Manual de identidade visual corporativa.

10º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida de lixo.

11º.- Orzamento municipal exercicio 2021.

12.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P relativa a determinadas actuacións a realizar na Barquiña

powered by social2s