Concello

Á vista da solicitude de tódolos Concelleiros integrantes do Grupo Municipal do Partido Popular que cumpre co disposto na normativa de aplicación e dando cumprimento ao disposto no artigo 46.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases do réxime, convócase un Pleno Extraordinario da Corporación Municipal de Negreira a celebrarse o vindeiro martes, día 5 de xaneiro de 2021, ás 14:00 horas no Salón de Plenos da Casa do Concello, conforme á seguinte orde do día:

1º.- Modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto de Bens Inmobles do Concello de Negreira, reducindo o tipo de gravame ao 0,4%

2º.- Modificación da ordenanza fiscal reguladora sobre o Imposto de vehículos de tracción mecánica.

3º.- Modificación da ordenanza fiscal reguladora sobre Construccións e Instalacións de Obras.

4º.- Derrogación da ordenanza fiscal reguladora pola licenza de apertura de establecementos ou pola actividade de control posterior daquelas actividades sometidas a comunicación previa ou declaración responsable.

5º.- Modificación da taxa de recollida de lixo.

6º.- Modificación da taxa pola entrada de vehículos a través de beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calqueira clase.

7º.- Derrogación da taxa pola expedición de documentos administrativos.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s