plantacions010318.jpgO alcalde de Negreira, Jorge Tuñas Caamaño, a través dun Bando da Alcaldía fai saber que todos os accesos a fincas que se pretendan construir no termo municipal de Negreira, tanto en terreos comprendidos nas zonas de concentración parcelaria en execución, como no resto do termo municipal, deberán levarse a cabo sen interromper ou modificar as escorrentías das cunetas.

O Concello informa que disporanse entubamentos nos puntos de paso cunha sección non inferior á que se aprecie na canle ou gabia para a escorrentía, e como mínimo, un tubo de 400 mm. de diámetro, debendo presentar a correspondente comunicación previa no Concello.

 

Distancias mínimas para plantacións forestais

 

Asemesmo, infórmase das distancias mínimas que deben gardar as plantacións forestais, segundo o disposto no Anexo II da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia:

 

forestais010318.jpg

 

A realización de novas plantacións forestais ou a non adaptación das plantacións existentes sen gardar as distancias mínimas indicadas constituié unha infracción administrativa, que poderá dar lugar, ademais da obriga de reparar o dano causado, á tramitación do correspondente procedemento sancionador, o cal faise público para o coñecemento xeral

powered by social2s