A directora xeral de Administración Local da Xunta de Galicia, Marta Fernández-Tapias, acompañada do delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro, e mailo alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, xunto ao portavoz do Partido Popular, Rubén Suárez Carballo; supervisaron hoxe unha das actuacións levadas a cabo no noso concello ao abeiro das axudas do Fondo de Compensación Ambiental, unha achega económica, neste caso de 70.000 euros, que permitiu a renovación de luminarias na rúa do Carme e maila praza do Concello...

 

Esta axuda é concedida pola Xunta a aqueles municipios como Negreira que dispoñen no seu territorio de parques eólicos en funcionamento. Marta Fernández-Tapias, directora xeral de Administración Local, lembrou que esta liña de axudas, tanto no apartado competitivo como no non competitivo, están aberta para que os concellos presenten as súas propostas ata mediados de febreiro.

powered by social2s

O Concello de Negreira informa que a última analítica realizada á auga que mana da fonte de Vilachán, cuxa mostra foi tomada o pasado día 23 de xaneiro, deu un parámetro negativo, concretamente, o de bacterias coliformes totais, cun resultado de 10 unidades cada 100 mililitros.

 

Ante este resultado anormal, o laboratorio aconsella que se advirta á poboación que a auga da fonte de Vilachán non é potable ao cen por cen, e de feito, o Concello colocou á pé de fonte un cartaz para informar á veciñanza. Dentro de un mes farase unha nova análise para saber se persiste esta anomalía que pode ser debido ás fortes escorrentías da chuvia.

 

E non é a única fonte que deu parámetros anormais durante a última análise que realiza o Concello. A fonte de Zas tamén deu resultados negativos en bacterias coliformes totais, así como en escherichia coli con 2 unidades cada 100 mililitros, un dato éste último que é o máis preocupante.

powered by social2s

A orde do 18 de decembro de 2019 da Xunta de Galicia, establece as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020. (DOG nº 12 do 20/01/2020) BS410A.

 

Persoas beneficiarias

Familias e persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1.1.2017 e o 31.12.2017, ambos os dous días incluídos, e que, durante o ano 2017, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.

 

Serán igualmente beneficiarias polas fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017.

 

Nos supostos de que exista unha resolución xudicial que atribúa a custodia exclusiva a unha das persoas proxenitoras, a persoa beneficiaria será aquela que teña a custodia das fillas ou fillos, de acordo co establecido na dita resolución.

 

Enténdese por unidade familiar a formada polo pai e/ou a nai que teña/n a custodia do ou da menor polo que se solicita a axuda e os fillos e fillas da persoa solicitante.

 

En ningún caso poderán ser beneficiarias as persoas proxenitoras privadas da patria potestade das súas fillas ou fillos, ou se a tutela ou a garda fose asumida por unha institución pública.

 

As persoas estranxeiras que residan en Galicia poderán beneficiarse desta prestación sempre que cumpran as condicións da Lei orgánica 4/2000, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, e os requisitos establecidos nesta orde. Ademais, deberán ter a condición de contribuíntes para os efectos do disposto na normativa do IRPF, e da modificación parcial das leis dos impostos sobre sociedades, sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio.

 

Requisitos

• Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. No caso de que non quede acreditada a dita circunstancia pola presentación do xustificante de empadroamento, poderáselles requirir para que presenten documentación complementaria que o demostre.

• Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.

Os requisitos para ter dereito a esta prestación deberán reunirse o último día do prazo de presentación de solicitudes.

 

Contía da axuda

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria. A contía será a seguinte:

 

• Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.

• Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.

• Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

 

Documentación

• Solicitude e anexos | Presentación electrónica na sede

 

a. Copia do Libro de Familia ou certificación literal de nacemento do Rexistro Civil de cada unha das fillas ou fillos da persoa solicitante, para os efectos de acreditar a data de nacemento e o número de orde que ocupa a filla ou fillo na descendencia da persoa solicitante.

b. Certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar (a antigüidade máxima do mesmo será de 6 meses).

c. No caso de nulidade, separación ou divorcio copia da sentenza ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas comúns, acompañada, de ser o caso, do convenio regulador.

d. Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou acollemento, no suposto de que a súa formalización se realizase noutra comunidade autónoma, de ser o caso.

e. Anexo II cuberto e asinado pola persoa proxenitora que non figure como solicitante e que forme parte da unidade familiar. De non achegar este documento, deberá xustificarse presentando a documentación que figura na letras c) deste artigo ou certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.

 

Lugar de presentación

No departamento de Servizos Sociais Comunitarios.

 

O prazo de presentación é de 35 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG. Comezará o 21 de xaneiro e rematará o 10 de marzo de 2020 (ambos os dous incluidos).

 

powered by social2s

A Consellería de Política Social procede á convocatoria pública á concesión de axuda económica para as familias que no ano 2020 teñan un fillo/a, adopten ou sexan declaradas en situación de garda con fins adoptivos e para aqueloutras que, tendo obtido a axuda ou non accedendo a ela por superar os ingresos previstos nas respectivas convocatorias no ano 2018 e 2019, experimentaran unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito ás contías da ampliación desta axuda.

 

A axuda farase efectiva a través da tarxeta benvida, a cal só poderá ser utilizada en farmacias, parafarmacias, supermercados, tendas de alimentación e establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a infancia.

 

Persoas beneficiarias

1. Persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nun dos seguintes supostos:

  - Ter fillas ou fillos nados/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.

  - Ter constituída a adopción ou ser declarado/a en situación de garda con fins adoptivos dun ou máis nenos/as entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.

 

2. As galegas e galegos e os seus descendentes que se atopen en calquera dos dous supostos anteriores e, tendo residido fóra de España, retornen a Galicia durante o ano 2020.

 

3. Poderán beneficiarse da ampliación aquelas familias que obtivesen a axuda de carácter xeral de 1.200 €, ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos, nas respectivas convocatorias do ano 2018 e 2019 e experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito a elas. O importe da axuda nestes casos establecerase en función dos meses que resten desde o 1 de xaneiro de 2020 ata que o neno ou nena que dá dereito á axuda faga tres anos ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.

 

Requisitos

  - Que a persoa proxenitora solicitante teña a súa residencia habitual en Galicia. Considerarase cumprido este requisito co empadroamento efectivo nun concello de Galicia.

  - Que a renda da unidade familiar non supere os 45.000 €. De ser superior, a renda per cápita non deberá superar os 13.500 €. *

  - Que a renda da unidade familiar non supere os 22.000 €, para ter dereito á ampliación da axuda prevista no artigo 4.2.

  - Ademais, as persoas galegas emigrantes deberán ter retornado a Galicia no ano 2020 e deberán estar en posesión da nacionalidade española antes do dito retorno.

  - Que a persoa proxenitora solicitante teña a súa residencia habitual nun concello cunha poboación inferior a 5.000 habitantes, para ter dereito ao incremento da axuda do 25%.

  - Estar en situación de especial vulnerabilidade téccnicamente valorada polo sistema público de servizos sociais e ter un recurso do sistema público de protección social pendente de resolución, para percibir a axuda un ano mais.

  - Cumprir os requisitos establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

  - No suposto de ter concedida a tarxeta Benvida para unha filla ou fillo en situación de garda con fins adoptivos, non pode volver solicitarse esta no momento de constituírse a adopción.

 

* Para a determinación da renda da unidade familiar, con carácter xeral sumaranse a base impoñible xeral e a base impoñible do aforro da declaración da renda do último período impositivo con prazo de presentación vencido no momento de presentación da solicitude de subvención.

 

Entenderase por unidade familiar a formada pola/s persoa/s proxenitora/s e mais:

  - As fillas e os fillos menores, agás que, con consentimento do/a pai/nai, vivan de xeito independente.

  - As fillas e os fillos maiores de idade con incapacitación xudicial e patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

  - As fillas e os fillos maiores de dezaoito anos cun grao de discapacidade superior ao 33 %.

  - As menores e os menores en situación de garda con fins adoptivos.

 

No suposto de non convivencia das dúas persoas proxenitoras se unha delas asume en solitario o sustento da unidade familiar (familias monoparentais segundo o disposto no artigo 13 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia), a renda da que non contribúe non será computada sempre que se acredite documentalmente a dita circunstancia.

 

Contía da axuda

a razón de 100 €/mes, con carácter xeral.

a razón de 200 €/mes, se o fillo ou filla que dá dereito á axuda é o terceiro/a ou sucesivo/a.

 

Esta axuda farase efectiva do seguinte xeito:

  - Ano 2020: un único pagamento coa contía que corresponda en función do mes de nacemento, ou, de ser o caso, do ditado da resolución de adopción ou garda con fins adoptivos e ata o mes de decembro, incluído.

  - Ano 2021: un único pagamento coa contía que corresponda desde xaneiro e ata o mes anterior ao que o neno ou nena faga un ano ou ata o mes anterior a que se cumpra un ano do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.

 

Ampliación da axuda: as familias con renda igual ou inferior a 22.000 € terán dereito á axuda no segundo ano de vida e ata que o neno ou nena faga tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da resolución de adopción ou garda con fins adoptivos nas seguintes contías:

 

a. 600 €/ano, a razón de 50 €/mes, se o fillo/a que dá dereito á axuda é o primeiro.

b.

c.

 

Estas contías faranse efectivas en pagamentos anuais sucesivos co importe que corresponda ata o mes de decembro do exercicio en curso en función do mes de nacemento, ou do ditado da resolución de adopción ou garda con fins adoptivos do fillo ou filla polo que se concedeu a axuda.

 

As contías dos puntos anteriores incrementaranse un 25 % no suposto de residencia en concellos cunha poboación inferior a 5.000 habitantes segundo os últimos datos oficiais de poboación de carácter definitivo publicados polo Instituto Galego de Estatística.

 

Excepcionalmente, a axuda poderá percibirse ata un ano máis sempre que a unidade familiar estea tecnicamente valorada en situación de especial vulnerabilidade, teñan un recurso do sistema público de protección social pendente de resolución e así o soliciten dentro dos dous meses anteriores á data na que o neno ou nena faga os tres anos.

 

Documentación

  - Comprobación de datos do/a cónxuxe ou parella (Anexo II) debidamente cuberto e asinado pola persoa proxenitora que non apareza como solicitante, se é o caso.

  - Copia completa do libro ou libros de familia da unidade familiar ou, de ser o caso, documentación acreditativa dos vínculos de parentesco da persoa solicitante co resto dos membros da súa unidade familiar.

  - Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou a garda con fins adoptivos, de ser o caso, cando se trate de adopcións formalizadas fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

  - Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno filiais dos fillos e fillas comúns nas unións de feito e/ou do convenio regulador, de ser o caso.

  - Certificado de monoparentalidade cando non sexa expedido pola CA de Galicia.

  - Pasaporte en vigor da persoa cónxuxe ou parella, para o suposto de que esta estea en trámite de autorización de residencia.

  - Documentación acreditativa dos ingresos percibidos no estranxeiro no período impositivo computable, acompañados dun certificado de organismo competente ou entidade bancaria acreditativo do valor en euros dos ditos ingresos, de ser o caso.

 

No suposto de persoas galegas emigrantes retornadas ou descendentes, deberase presentar ademais:

1º. Documentos xustificativos do nacemento en Galicia ou de ser descendente dunha persoa galega.

2º. Certificado de persoa emigrante retornada, expedido polas delegacións ou subdelegacións do Goberno, baixa consular ou calquera outra documentación que acredite fidedignamente a data de retorno a España.

3º. Pasaporte para as persoas solicitantes que non teñan DNI.

 

No suposto de presentarse a solicitude con carácter previo ao nacemento deberase presentar ademais un certificado médico acreditativo do estado de xestación onde conste a data probable do parto.

 

No suposto de optar á ampliación excepcional da axuda prevista para situacións de especial vulnerabilidade no artigo 4.4 dentro dos dous meses anteriores á data en que o neno ou nena faga os tres anos deberá presentarse a seguinte documentación:

   - Comunicación da situación segundo o anexo IV.

  - Informe técnico dos servizos sociais comunitarios básicos que acredite a situación de especial vulnerabilidade e que se está sendo atendido/a polo sistema público de servizos sociais, con indicación das solicitudes de prestacións ou axudas económicas en fase de tramitación.

 

Cando se acheguen coa solicitude documentos en idioma distinto do galego ou castelán, deberá presentarse tamén a tradución dos ditos documentos para calquera destes dous idiomas.

 

Na solicitude (anexo I) deberá figurar, con carácter obrigatorio, un teléfono móbil para os efectos de activar a tarxeta Benvida. A activación será efectiva unicamente desde o número de móbil que se faga constar na solicitude.

 

No suposto das solicitudes presentadas por vía electrónica, deberase presentar unha copia dixitalizada dos documentos indicados nos puntos anteriores.

 

Lugar de presentación:

Preferentemente electronicamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo: https://sede.xunta.gal.

 

Prazo de presentación de solicitudes

Dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día do nacemento ou do día en que se ditou a resolución de adopción ou de garda con fins adoptivos.

 

No suposto de que a persoa solicitante sexa emigrante retornada a Galicia en 2020 e sempre que o fillo ou filla nacera con anterioridade ao seu regreso, o prazo será de tres meses, que se contarán a partir do día seguinte a aquel que conste na documentación que acredite fidedignamente a data de retorno a España. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal da data que figure na dita documentación acreditativa.

 

Opcionalmente, poderá presentarse a solicitude durante o período de xestación, estando a súa concesión supeditada ao cumprimento dos requisitos.

 

Para atender os supostos nos que se produza unha variación á baixa da renda da unidade familiar con posterioridade á concesión da axuda que implique ter dereito ás contías da ampliación da axuda, habilitarase nos sucesivos exercicios orzamentarios un prazo de dous meses, que se contarán desde o 1 de xaneiro das respectivas anualidades, para comunicar a dita circunstancia mediante a presentación do anexo III.

 

As familias que obtivesen a axuda xeral de 1.200 € no ano 2018 e 2019 ou non accedesen a ela por superar os ingresos previstos nas respectivas convocatorias no ano 2018 e 2019 disporán dun prazo de dous meses desde o 1 de xaneiro de 2020 para esta finalidade, debendo presentar o anexo III, no caso de ter presentado xa unha solicitude, ou o anexo I no suposto de non ter solicitado a axuda no ano de referencia.

 

No suposto excepcional de ampliación da axuda ata un ano máis previsto no artigo 4.4 a comunicación da situación de especial vulnerabilidade realizarase dentro dos dous meses anteriores á data en que o neno ou nena faga os tres anos.

 

Prazo de resolución: Tres meses | Sentido do silencio administrativo: Negativo

 

Instrumentación da axuda

A axuda farase efectiva a través da tarxeta Benvida, unha tarxeta moedeiro que se expide a nome da persoa solicitante.

 

A Consellería de Política Social remitirá ao enderezo indicado na solicitude as tarxetas Benvida coa carga que lles corresponda na anualidade 2020 e con instrucións para a súa activación. Así mesmo, informará as familias das condicións de uso.

 

De ser o caso, a tarxeta será recargada coa contía que corresponda na anualidade 2021 en función dos meses que restan ata que o neno ou nena que deu dereito a ela faga un ano ou ata que se cumpra un ano do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.

 

De atoparse no suposto que da lugar á ampliación (renda igual ou inferior a 22.000 €), a tarxeta será recargada ademais nas sucesivas anualidades ata que o neno ou nena faga tres anos ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos, coas contías e conforme o procedemento establecido no dito artigo.

 

De atoparse no suposto de especial vulnerabilidade, a tarxeta será recargada ata que a unidade familiar supere a situación que deu lugar a ampliación ou acceda a un recurso do sistema público de protección social e, en todo caso, un máximo dun ano.

 

5. As tarxetas están sometidas a caducidade e con carácter xeral non poderán ser usadas máis ala do 31 de decembro de 2021, data que se ampliará para as persoas emigrantes retornadas que se atopen no suposto previsto no segundo parágrafo do artigo 7.2 (emigrante retornada a Galicia en 2020 e sempre que o fillo ou filla nacera con anterioridade ao seu regreso), para as familias con rendas iguais ou inferiores a 22.000 euros e para aquelas que se atopen en situación de especial vulnerabilidade.

 

 

powered by social2s

O presidente da Asociación ¨Los pueblos más bonitos de España¨, Francisco Mestre, entregou hoxe en Fitur, o diploma que acredita que A Ponte Maceira xa forma parte da rede, e que recolleu o o alcalde, Manuel Ángel Leis Míguez, nun acto institucional no que interviu a vicepresidenta da Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, do Goberno de España, Teresa Ribera, xunto coa presentación do vídeo das 15 novas localidades que entraron a formar parte no 2020 da asociación, na que se inclúe como terceiro pobo de Galicia e, o primeiro da provincia da Coruña, á localidade de A Ponte Maceira.

 

Este recoñecemento, que por suposto, dará unha maior visibilidade a esta contorna natural e paisaxística do noso concello, supoñerá unha adecuada sinalización do pobo, ademáis de entrar na guía dos pobos 2020 que se distribúe, en inglés e castelán.

 

A Ponte Maceira sumouse este 2020 a un conxunto de pobos recoñecidos como xoias patrimoniais de España e do que xa forman parte Mondoñedo e Castro Caldelas, polo que a nosa localidade, é xa a terceira de Galicia.

 

O alcalde Manuel Ángel Leis estivo acompañado polo concelleiro de Comercio, Turismo e Industria, Juan Plata Barbazán, e durante a súa visita a Fitur, puido fotagrafarse xunto ao presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

 

powered by social2s