A Corporación Municipal de Negreira convoca un pleno con carácter ordinario para próximo día 8 de xaneiro (luns) de 2018 ás 20:00  horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación:

         

Punto Primeiro.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

 

-          Acta do Pleno ordinario de data 13 de novembro de 2017

-          Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 15 de novembro de 2017.

-          Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 16 de novembro de 2017.

 

Punto Segundo.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: Do nº 194/2017 ó nº 221/2017, ambos inclusive.

 

Punto Terceiro.- Dar conta á Corporación do escrito presentado polo Presidente e a Secretaria da Asociación de Veciños San Pedro de Gonte.

 

Punto Cuarto.- Modificación na composición da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a violencia de xénero.

 

Punto Quinto.- Cesión gratuita de uso de Aula no Edificio de servizos múltiples á Asociación Cultural de Amas de Casa de Negreira.

 

Punto Sexto.- Cesión gratuita do uso do Local Social de Covas á Asociación de Veciños de As Neves de Covas.

 

Punto Sétimo.- Expediente de investigación sobre Local Social sito en Pesadoira, parroquia de Sto. Tomé de Alvite.- Resolución.

 

Punto Oitavo.- Proposta de acordo que formula o Sector de Administración Local do Sindicato CC.OO, ante o Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2018.

    

Punto Noveno.- Rogos e preguntas.

powered by social2s