Ardeiro

O salón de plenos da Casa do Concello acolleu hoxe o acto de entrega da edición da obra gañadora na convocatoria de 2022 do Certame de poesía “Xosé M. López Ardeiro”, que recaeu en Caderno de camiño, obra do escritor, profesor e xornalista, Xosé A. Neira Cruz. Ao premio económico de 2.500 euros que xa foi entregado en decembro pasado polo Concello de Negreira, súmase agora a publicación do poemario gañador coa entrega dun lote de 300 exemplares.

 

Este acto serveu ademais, para a convocatoria da XII edición do certame, cuxo prazo de presentación de obras estará aberto desde o mes de xullo ao de decembro de 2023. Poderán participar nel, as obras poéticas escritas en lingua galega, orixinais e inéditas, cunha extensión de entre 350 e 700 versos como máximo.

 

A obra gañadora recolle 51 poemas distribuídos en seis capítulos: Subida polos anos; Un pestanexo do inverno; Parada no medio do trebón; Aprender a ulir a chuvia; Polo arame dun raio de sol e Arrastrando séculos sumados.

 

FOTO 2

Na entrega participaron o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez; o director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo; o presidente do xurado, o crítico e escritor José Antonio Ponte Far, e o tamén poeta e membro do xurado, Xulio López Valcárcel, que tamén fíxoo en representación de Medulia Editorial, responsable da edición da obra.

 

Anxo M. Lorenzo salientou o perfil do gañador: “Unha persoa que forma parte da Real Academia Galega, profesor e investigador, cunha ampla bagaxe literaria, e autor de máis de trinta obras de creación”, subraiou Anxo M. Lorenzo.

 

Xosé A. Neira Cruz: “É realmente unha honra sumar o meu nome a ese elenco xa importante de autores e autoras, que a súa vez sumaron os seus nomes ao de Pepe Ardeiro. Estou moi agradecido”, afirmou.

 

O alcalde negreirés, Manuel Ángel Leis Míguez, pechou o acto dicindo que agarda que este ano “continúe o certame, estea quen estea na alcaldía, e sigan colleitando o éxito das últimas edicións con tantas obras presentadas”, subraiou Ángel Leis.

 

Audio do acto

 

powered by social2s

DSC 2483

O Concello de  Negreira abre este luns, día 8 de maio, o prazo de inscrición para participar no Campamento Urbano Respira, a desenvolverse durante os meses de xullo e agosto, nas dependencias do CEIP O Coto. Está dirixido a familias con menores de 3 anos (escolarizados) a 12 anos. Son prazas limitadas.

Requisitos de acceso. Poderán acceder sempre que cumpra os dous requisitos:

-Familias con empadroamento en Negreira.

-Familias nas que ambos proxenitores ou titores legais estean traballando ou en situación de busca activa de emprego ou formación laboral.

 

Para a adxudicación das prazas terase en conta a orde dos seguintes criterios recollidos no Regulamento do “Programa Negreira Concilia (Madrugadores e Merendas), Diververán (BOP 8 de marzo de 2022, núm. 45):

1º criterio.- Familias que aporten Informe Social que indique a necesidade do servizo en base a circunstancias socioeconómicas

e familiares.

2º criterio.- Familias con fillas/os de mulleres vítimas da violencia de xénero.

3º criterio.-Familias monoparentais.

4º criterio.- Familias numerosas.

5º criterio.- Familias nas que algún das/os proxenitores teñan o seu posto de traballo no Concello de Negreira.

6º criterio.- Calquer usuario/a.

 

O campamento abarca desde o 1 de xullo ao 31 de agosto, podendo as familias elexir as quendas que necesiten, quedando distribuídas da seguinte maneira co seu correspondente prezo público recollido na ordenanza (11 de marzo de 2022):

1ª quenda: do 1 ao 15 de xullo

2ª quenda: do 16 ao 31 de xullo

3ª quenda: do 1 ao 15 de agosto

4ª quenda: do 16 ao 31 de agosto

 

Documentación:

- Modelo normalizado de ficha de inscrición

- DNI dos responsables do menor

- Libro de familia, sentenza ou resolución administrativa que acredite a relación xurídica entre ambos

- Tarxeta sanitaria do/a menor

- Declaración do IRPF e no caso de non presentala certificación negativa

- Xustificante bancario de ingreso do prezo público

- Xustificante da situación de emprego (Informe vida laboral, última nómina, pago último recibo de autónomos).

- Xustificante da necesidade do servizo por incompatibilidade horaria( certificado de demandante de emprego, xustificante de realizar unha busca activa de emprego, xustificante de asistencia a accións de formación laboral).

 

O horario do campamento será de 8:30 a 14:30 horas. As familias poderán facer uso do servizo en función das súas necesidades permitindo a entrada e saídas flexibles. Para o bo desenvolvemento das actividades programadas, recoméndase a aquelas familias que non vaian a facer uso do horario completo do campamento, incorporarse ao mesmo sobre ás 10:00 h. e saída a partir das 13:30h.

 

Exención e bonificación.

Segundo as circunstancias da unidade familiar aplicaranse os seguintes descontos:

1.- Exención: A emisión dun Informe Social do departamento de servizos sociais que indique a necesidade do servizo sen que haxa posibilidades económicas para abonar o custo do mesmo conlevará a exención da cota.

2.- Bonificación: Cando asistan ao mesmo servizo varios irmáns de xeito simultáneo, o segundo irmán e sucesivos terán un desconto dun 50%.

 

O persoal técnico responsable do servizo poderá requerir outra documentación complementaria ou adicional que se precise.

As solicitudes poden presentarse de xeito telemático, a través da sede electrónica do Concello, ou de xeito presencial no Rexistro xeral do Concello de Negreira, en horario de 9:00 h a 14:00 h de luns a venres, desde o 8 ao 19 de maio.

Prezo: 100 €/mes; 50€/quincena.

 

 

powered by social2s

DSC 2899

Trátase de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do programa Respiro familiar, para facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas coidadoras para o exercicio 2023 e convocadas pola Xunta de Galicia.

 

Modalidades

1. Respiro no fogar, para financiar a atención puntual, integral e directa no propio fogar da persoa dependente ou con discapacidade.

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento do servizo de atención a maiores a domicilio para atender necesidades puntuais nos supostos convenientemente acreditados. A través desta modalidade, prevista para dar resposta ás demandas concretas das familias por espazos de tempo definidos e non moi longos, prestarase unha atención integral e directa no propio fogar da persoa dependente ou con discapacidade co obxectivo de manter estas persoas no seu domicilio e ofertar ao seu coidador habitual a posibilidade de dispoñer dunhas horas para o seu descanso persoal ou ben para cubrir as súas necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares que se produzan.

 

Contía da axuda:

Pode acadar ata o 100 % do custo das actuacións previstas na relación da epígrafe anterior cun máximo de 1.000 euros por beneficiario/ano, que se fará efectiva unha vez que se presente a documentación xustificativa

 

2. Modalidade de respiro en centro de día, para financiar os gastos da atención puntual, integral e directa en centros de día da Comunidade Autónoma de Galicia.

A axuda consistirá nunha achega para contribuír ao pagamento do servizo de atención no centro de día para atender as necesidades puntuais nos supostos convenientemente acreditados.

O obxectivo desta modalidade é atender a persoa dependente, con discapacidade ou con necesidade de terceiros para as AVD no centro de día e ofertarlle ao/á seu/súa coidador/a habitual a posibilidade de dispoñer dunhas horas para o seu descanso persoal ou ben para cubrir as súas necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares que se produzan.

A axuda consistirá nunha achega que pode acadar ata o 100 % do custo das actuacións subvencionables, cun máximo de 1.000 euros por persoa beneficiaria/ano, que se fará efectiva unha vez que se presente a documentación xustificativa.

 

3. Respiro en residencia, para financiar estadias temporais en centros residenciais da CA de Galicia.

Axuda para contribuír ao pagamento da residencia ante unha necesidade puntual nos supostos convenientemente acreditados.

Serán as persoas coidadoras solicitantes da subvención as que aboen o importe total da estadía que hai que pagar.

Para dar resposta á necesidade de descanso da persoa coidadora, esta modalidade prevé a posibilidade de que a persoa en situación de dependencia ou con discapacidade poida acceder temporalmente a un centro residencial dotado dos recursos necesarios para prestarlle unha atención integral.

 

Contía da axuda

Consistirá nunha achega que pode acadar ata o 100 % do custo das actuacións previstas na relación anterior cun máximo de 1.500 euros por beneficiario/ano, que se fará efectiva unha vez que se presente a documentación xustificativa.

Serán subvencionables os gastos xerados no ano 2023 dos servizos constituídos polas actuacións que se desenvolvan no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2023.

 

Beneficiarios 

Persoas coidadoras habituais non profesionais que atendan de forma continuada unha ou máis persoas dependentes ou con discapacidade ou en situación de necesidade de terceiros para as actividades da vida diaria, acreditada mediante informe médico e social.

 

Requisitos para acceder á subvención

Para que a persoa coidadora sexa beneficiaria da subvención é necesario que concorran os seguintes requisitos:

1. Que ben a persoa coidadora solicitante da subvención ou ben a persoa ou persoas que atenda sexan residentes na C.A. de Galicia.

2. Que a persoa a que se atende presente calquera das seguintes situacións:

1 - Discapacidade física, psíquica ou mental con necesidade de axuda de terceiras persoas para as actividades da vida diaria, e ter recoñecida polo organismo competente unha discapacidade en grao igual ou superior ao 75 %

2 - Ter recoñecida a situación de dependencia polo organismo competente; grao II ou III.

3 - Que a persoa a que se atende presente unha situación de necesidade de terceiros para as actividades da vida diaria, acreditada mediante informe médico e social.

 

Prazo

Ata o 30 de outubro de 2023

 

Solicitudes

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=BS614B

 

powered by social2s

DSC 2899

A Corporación Municipal de Negreira celebrará, o luns día 8 de maio, ás 20:00 horas no Salón de Plenos, unha sesión plenaria de carácter ordinario con arranxo á seguinte Orde do día:

1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria de data 13 de marzo de 2023.

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dend eo último Pleno ordinario: do nº 62/2023 ó nº 137/2023, ambos inclusive.

3º.- POS + 2023. Ratificación do Decreto de Alcaldía nº 104/2023, do 17 de abril de 2023, relativo ao proxecto: “Mejora de la pavimentación de las pistas de tenis de Pedra Mámoa”.

4º.- POS + 2023. Ratificación do Decreto de Alcaldía nº 107/2023, de 17 de abril de 2023, relativo ao proxecto: “Reparación de pavimento del campo de fútbol de Cepelo”.

5º.- POS + 2023. Ratificación, do Decreto de Alcaldía nº 106/2023, de 17 de abril de 2023 e número 111/2023, de 21 de abril de 2023, relativos ao proxecto: “Mantenimiento de pistas en Trasbarcala y Vilachán de Abaixo”.

6º.- POS + 2023. Ratificación, do Decreto de Alcaldía nº 113(2023, de 24 de abril de 2023, relativo ao proxecto: “Instalaciones de aseos, vestuarios y club de tenis en Pedra Mámoa”.

7º.- POS + 2023. Ratificación, do Decreto de Alcaldía nº 133/2023, de 27 de abril de 2023, relativo ao proxecto: “Instalaciones de aseos, vestuarios y club de tenis en Pedra Mámoa”.

8º.- Segregación e agrupación de parcelas na rúa de Castelao.

9º.- Modificación de uso da parcela dotacional escolar do Plan parcial SUA “As Brañas”.

10º. Rogos e preguntas.

 

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s

Servizos S

O Concello de Negreira, a través da Concellaría de Servizos Sociais, informa da convocatoria anual de concesión de axudas económicas para sufragar a compra das vacinas non financiadas polo Sistema Xeral da Seguridade Social.

Os requisitos de acceso son os seguintes:

- Persoas con escasez de recursos económicos

- Levar un mínimo de 6 meses de empadroamento en Negreira

As vacinas contempladas son as seguintes:

- Bexsero

- Rotavirus

- Virus papiloma humano

O prazo de solicitude permanece aberto durante todo o ano e as solicitudes deben presentarse no departamento de Servizos Sociais.

 

powered by social2s