C2 1

A Corporación municipal de Negreira celebra o xoves, día 15 de decembro de 2022, sesión extraordinaria do Pleno, a partir das 20:00 horas, coa seguinte Orde do día:
1º.- Convalidación, se procede, do Convenio de colaboración entre os concellos de Negreira e Val do Dubra, asinado con data de 2 de novembro de 2022, para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a xestión compartida-agrupacións de concellos do servizo de Atención Temperá no marco da Rede Galega.
2º.- Ratificación, se procede, do Decreto de Alcaldía número 274/2022, de data 10 de novembro de 2022.
3º- Aprobación inicial, se procede, da modificación orzamentaria nº 39/2022 por suplemento de crédito.
4º.- Aprobación inicial, se procede, do Plan Especial de protección, infraestruturas e dotacións do Miradoiro do Monte do Cotro.
5º.- Expediente de contratación da obra: “Renovación del alumbrado exterior público en el municipio de Negreira (A Coruña)-IDAE”.- Aprobación do expediente. (Expediente 2022/C003/000008).

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s

imaxe rúa

 

O Concello de Negreira condena públicamente os actos que se están a producir últimamente nas rúas da vila, na que a maioría de propietarios de cans non recollen os escrementos das súas mascostas. Aparecen nas beirarrúas, nas baixadas dos portais, zonas verdes e plazas públicas. Recordemos que fai apenas un ano limpáronse de maneira integral todas as beirarrúas cun Obradoiro de emprego, e que en menos dunha semana, moitas volvían o seu estado anterior.

Manifestamos o noso enfado en que actos como éstes, produzan un malestar xeral entre a nosa veciñanza, xa que son realizados con total desidia, neglixencia e falta de coidado, habitualmente, polas mesmas persoas.

Queremos puntualizar dúas pautas moi importantes:

1. Ter unha mascota significa responsabilidade no seu coidado e no respeto pola vía pública, a vía de todos e todas.

2. Animamos a toda a veciñanza a denunciar este tipo de actos públicamente ou de forma anónima. Calquera tipo de proba que sexa enviada ó número de teléfono da Policía Local ou o correo do Concello de Negreira, na que se vexa á persoa propietaria causante destes tipos de actos, axudaranos a levar un maior control e seguimento.

Manteñamos Negreira limpa, sen excrementos de cans, nin restos de plásticos, cartóns, enseres ou calquera resto de lixo fora do sitio habilitado. Sexamos solidarios e loitemos por ter o noso concello o mais decente e pulcro que poidamos. E isto será así, coa axuda de todos.

powered by social2s

carreira san mauro 51

 

O programa de asesoramento xurídico especializado en estranxeriría, que ofrece o Concello de Negreira para promover a igualdade, a saúde e a inclusión social, financiado con fondos REACT pola Unión Europea (UE) como parte da resposta á pandemia da Covid 19; ofrece tres talleres de interese que terán lugar no auditorio da Casa da Cultura:

 

- Xoves 24 de novembro: O sistema de protección internacional en España: actualidade e desafíos.

- Xoves 1 de decembro: Os principais cambios no regulamento de estranxeiría trala súa reforma.

- Xoves 15 de decembro: A nacionalidade española: modalidade de adquisición.

 

Horario: de 16:00 a 18:00 horas.

 

powered by social2s

nadal de conciliacion para as familias

O Concello de Negreira informa da apertura do prazo de inscrición para o programa Nadal-lúdico 2022-2023sendo este do 1 ao 9 de decembro, ambos inclusive. Promovido polo Concello de Negreira, a través do seu Centro de Información á Muller (CIM), está dirixido aos menores con idades comprendidas entre os 3 e 12 anos, ofrecéndose un tempo de ocio de calidade para as nenas e nenos de Negreira ao mesmo tempo que favorece a conciliación familiar e laboral nos períodos vacacionais.

Nesta convocatoria 2022/2023, desenvolverase nas instalacións do Centro Sociocultural, durante o período de vacacións escolares de Nadal, o período que abrangue dende o 23 de decembro ao 5 de xaneiro, ambos inclusive (23, 26, 27, 28, 29, e 30 de decembro de 2022 e 2, 3, 4 e 5 de xaneiro de 2023), en horario de 8:30 a 14:30 horas.

Este programa ten prazas limitadas, polo que para a adxudicación das mesmas terase en conta a súa orde de inscricióncunha prioridade de inscrición daquelas familias que atendan aos seguintes criterios, recollidos no Regulamento Negreira Concilia (BOP de A Coruña do 7 de maio de 2021):

1º criterio: Familias con menores empadroados no Concello de Negreira.
2º criterio: Familias que aporten informe Social que indique a necesidade do servizo en base a circunstancias socioeconómicas e familiares.
3º criterio: Familias numerosas.
4º criterio: Familias monoparentais.
5º criterio: Familias con fillas/os de mulleres vítimas de violencia de xénero.
6º criterio: Familias nas que algún das/os proxenitores teñen o eu posto de traballo no Concello de Negreira.

documentación a aportar, será a seguinte:

- Modelo normalizado da ficha de inscrición.
- DNI das persoas responsables.
- Libro de familia, sentenza ou resolución administrativa que acredite a relación xurídica entre ambos.
- Copia da tarxeta sanitaria da persoa participante.
- Acreditación da situación laboral das persoas proxenitoras ou titores legais
- Acreditación da situación de preferencia de inscrición, atendendo aos criterios de adxudicación de prazas.
- Xustificante bancario do aboamento das taxas da actividade.

O custe da actividade son 50 € por persoa participante (nº de conta bancaria BANCO SABADELL ES15 0081 2153 24 0001046411).

Segundo as circunstancias da unidade familiar aplicaranse as seguintes bonificacións:

1.- Exención de pagamento: acreditarase mediante a emisión dun Informe Social do Departamento de Servizos Sociais que indique a necesidade do servizo sen que haxa posibilidades económicas para abonar o custo do mesmo.

2.- Redución por irmáns: Cando asistan ao mesmo servizo varios irmáns de xeito simultáneo, a/o segunda/o irmá/n e sucesivos terán un desconto dun 50% na cota.

O persoal técnico responsable do servizo, poderá requirir outra documentación complementaria ou adicional que se precise.

As solicitudes deberán presentarse nas oficinas do rexistro da Casa do Concello ou na súa sede electrónica (https://sede.concellodenegreira.es/sxc/es/sobrelasede/registro_telematico/).

Pode solicitar máis información no Centro de Información ás Mulleres de Negreira, tanto presencial como telefonicamente nos números de teléfono 981 886 320/881 035 154, en horario de 9:00 a 14:00 horas, e de luns a venres.

powered by social2s

negreira e val do dubra renovan o convenio de atencion tempera

 

Os alcaldes de Negreira e Val do Dubra, Manuel Ángel Leis Míguez e José Manuel Varela Rodríguez, respectivamente, cando ás concelleiras de Servizos Sociais, María del Mar García Vidal e Rosa Parafita Romero, respectivamente, asinaron un novo convenio para o mantemento da Unidade de Atención Temperá para o periodo 2022-2024, xa que ambos concellos comparten este servizo que dende marzo de 2022 forma parte da Rede Galega de Atención Temperá, con financiación da Xunta de Galicia e fondos da Unión Europea.

 

A UAT concíbese coma un espazo biopsicosanitario que realiza intervencións dirixidas á rapazada de 0 a 6 anos, a súa familia e o seu entorno. Na actualidade, atende a 63 nenos e nenas. Os luns, martes e mércores, nas instalacións de Negreira, na rúa de Castelao. Os xoves e os venres, en Val do Dubra.

 

A Unidade de Atención Temperá de Negreira e Val do Dubra confórmana catro especialistas que se distribúen nas áreas: conductal; cognitiva, linguaxe e psicomotora. Trátase dun equipo interdisciplinar no cal se realizan tarefas de acción nas intervencións e de coordinación tanto a nivel interno coma en outros organismos da contorna.

 

Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde de Negreira, subraiaba que é un servizo “fundamental” e que seguirán “nesta liña de colaboración pola boa valoración que fan os técnicos do servizo e sobre todo as familias, que son as que realmente teñen que decir se están contentos coa prestación”, sinalou. Pola súa banda, José Manuel Varela Rodríguez, alcalde de Val do Dubra, salientou o feito de que comparten a mesma filosofía que Negreira, de que é “un servizo esencial que naceu froito da colaboración entre os dous concellos e de que debemos dar todo o noso apoio ás familias”, precisou.

 

En continuidade coa atención dos menores con diversidade, dende o Concello de Negreira xerouse un espazo de traballo para menores de 6 a 14 anos, a través do Servizo Terapéutico Municipal, cuxa profesional encargada de coordinar a UAT e o servizo, é a logopeda, María Jesús Cao Meitín. O servizo municipal ofrece unha atención especializada para atender as necesidades específicas, dándolle continuidade á atención realizada ata os seis anos.

powered by social2s