O Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria celebrada con data 2 de Marzo de 2015, aprobou o Proxecto Técnico da obra Vial Variante del Tamara-Proxecto de expropiación forzosa de los terrenos afectados por la variante del Tamara redactado polo arquitecto municipal D. Alfredo Varela Nogueira, con data de Febrero de 2015.

Ós efectos de cumprimento da Lei de 16 de decembro de 1954, de Expropiación Forzosa e do seu Regulamento, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se somete a información pública a relación de bens e dereitos afectados pola expropiación forzosa, que segue a continuación :

OBRA PÚBLICA: VIAL VARIANTE DO TAMARA
RELACIÓN DE BENS E DEREITOS AFECTADOS POLA EXPROPIACIÓN FORZOSA

PARCELA TITULAR ENDEREZO PARCELA SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE A EXPROPIAR VALOR SUPERFICIE A EXPROPIAR VALOR ELEMENTOS ACCESIÓN VALOR TOTAL
1 Comunidad de Propietarios de A Robleda Parcela 2F de laUE-11 93,86  m2 34,60 m2 113,37 €   113,37 €
3 D. Jesús Castro BaleatoDª Avelina Castiñeiras Recarey Brexo do Balado – Logrosa 367,45 m2 230,37 m2 754,81 € Muros: 300 € 1.054,81 €
4 Dª María Ruso Vázquez Muiño Tellado 6.485,00 m2 1.702,48 m2 4.301,43 € Cancela: 200 €Pinar:      800 €Cierre:    300 € 5.601,43 €
5 Dª María Victoria Bouzán MartínezD. Jose Antonio Vieito Fuentes Bugalleiras 845,00 m2 98,82 m2 323,78 €   323,78 €
6 D. Ramón Outón Tuñas Agro das Bugalleiras 665 m2 50,87 m2 166,68 €   166,68 €

Durante o prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte á inclusión deste anuncio na última das publicacións que seguidamente se dirán, poderán formularse as alegacións que se estimen oportunas co obxecto previsto na lexislación que, sobre a materia expropiatoria, se detalla no párrafo segundo deste anuncio.

Os medios de comunicación, oficiais e privados, de referencia, son os seguintes : Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, páxina web municipal:www.concellodenegreira.es e Diario "La Voz de Galicia", así como o Taboleiro municipal de Edictos.

 

Negreira, 3 de marzo de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria  o  día  2 de marzo de 2015  ás 22.30 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Único.- Expediente de expropiación forzosa ós efectos de execución da obra Vial Variante del Tamara.

 

Negreira, 26 de febreiro  de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria e urxente  o  día  11 de febreiro de 2015  ás 17.30 horas  no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Xustificación da urxencia da convocatoria.

Punto Segundo.- Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración entre os concellos da Baña, Santa Comba, Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Obradoiro de Emprego.

Punto Terceiro.- Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración entre os concellos da Baña, Santa Comba, Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Plan Integral para o Emprego.

 

Negreira, 10 de febreiro  de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria e urxente  o  día  13 de febreiro de 2015  ás 17.00 horas  no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Xustificación da urxencia da convocatoria.

Punto Segundo.- Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración entre os concellos da Baña, Santa Comba, Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Obradoiro de Emprego.

Punto Terceiro.- Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración entre os concellos da Baña, Santa Comba, Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Plan Integral para o Emprego.

 

Negreira, 12 de febreiro  de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria  o  día  11 de febreiro de 2015  ás 17.00 horas  no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos.

Punto Segundo.- Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2015

 

Negreira, 6 de febreiro  de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015