A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria e urxente  o  día  13 de febreiro de 2015  ás 17.00 horas  no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Xustificación da urxencia da convocatoria.

Punto Segundo.- Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración entre os concellos da Baña, Santa Comba, Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Obradoiro de Emprego.

Punto Terceiro.- Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración entre os concellos da Baña, Santa Comba, Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Plan Integral para o Emprego.

 

Negreira, 12 de febreiro  de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria e urxente  o  día  11 de febreiro de 2015  ás 17.30 horas  no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Xustificación da urxencia da convocatoria.

Punto Segundo.- Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración entre os concellos da Baña, Santa Comba, Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Obradoiro de Emprego.

Punto Terceiro.- Aprobación, se procede, do Convenio de colaboración entre os concellos da Baña, Santa Comba, Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a realización dun Plan Integral para o Emprego.

 

Negreira, 10 de febreiro  de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria e urxente  o próximo día  23 de xaneiro de 2015  ás 19.30 horas  no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Xustificación da urxencia da convocatoria.

Punto Segundo.- POS-2015.

 

Negreira, 21 de xaneiro  de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira 

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria  o  día  11 de febreiro de 2015  ás 17.00 horas  no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos.

Punto Segundo.- Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2015

 

Negreira, 6 de febreiro  de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

A Corporación Municipal de Negreira celebrará  sesión ordinaria   o próximo día 8 de xaneiro de 2015  ás 17.00 horas  no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Dar conta dos Decretos emitidos pola Alcaldía dende a data do anterior Pleno Ordinario: Dende o Decreto  nº161/2014 ata o Decreto nº 192/2014, ámbolos dous inclusive.

Punto Segundo.- Ordenanza reguladora das plantacións e cortas de árbores deste Concello de Negreira.- Resolución de alegacións e aprobación definitiva, se procede.

Punto Terceiro.- Aprobación, se procede, da rectificación do Inventario Municipal.

Punto Cuarto.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da Base 6ª das de Execución do Orzamento Municipal.

Punto Quinto.- Rogos e preguntas. 

 

Negreira,  2 de xaneiro de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015