A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión ordinaria   o  día  9 de novembro de 2015  ás 20.00  horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Aprobación, se procede, da acta do Pleno extraordinario de data 13 de xullo de 2015.

Punto Segundo.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: Do nº 138/2015 ó nº 164/2015, ambos inclusive.

Punto Terceiro.- Toma de posesión do Concelleiro electo don Fernando Grille Blanco.

Punto Cuarto .- Modificación da composición das Comisións Informativas Permanentes.

Punto Quinto.- Designación de Vogais, titular e suplente, na Mancomunidade de Concellos do Tambre.

Punto Sexto.- Convalidación do Convenio de colaboración entre os concellos  de A Baña e Negreira para as obras de proxecto reforma das instalacións de alumeado público dos concellos de A Baña e Negreira

Punto Sétimo.- Aprobación provisional, se procede, da modificación das tarifas dos servizos municipais de abastecemento de auga potable e depuración.

Punto Oitavo.- Aprobación inicial, se procede, da modificación orzamentaria nº 29/2015

.Punto Noveno.- Expediente de aprobación da Conta Xeral do Orzamento correspondente ó exercicio 2014.

Punto Décimo.-Rogos e preguntas.

 

Negreira 5 de novembro de 2015.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño

DON JORGE JESÚS TUÑAS CAAMAÑO, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE NEGREIRA, (A Coruña)

FAI SABER:

 

Que con motivo da próxima celebración das Eleccións a Cortes Xerais 2015, a celebrar o día 20 de decembro de 2015 , procede a realización das tarefas necesarias para que o Censo Electoral se axuste á realidade, consonte ó disposto pola lexislación vixente.

A tal fin, se sinala como prazo de exposición pública das listas do Censo Electoral o comprendido entre o 2 e o 9 de novembro próximo, ámbolos dous días inclusive.

 

A consulta e eventual reclamación contra as referidas listas efectuaranse na  Secretaría Xeral do Concello de luns a venres en horario de 9:00 horas ata 14:00 horas.

Para calquer aclaración ou información adicional sobre o particular, pódese comunicar telefónicamente cos números 981 21 74 39/ 981 21 74 26 e  901 101 900.

O que  se fai público para xeral coñecemento

 

Negreira, a 29 de outubro de 2015

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Camaño

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015