A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria   o  día  23 de novembro de 2015  ás 12.00  horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Único.- Sorteo para a formación das Mesas Electorais a constituir con ocasión das Eleccións a Cortes Xerais 2015 que se celebrarán con data de 20 de decembro de 2015.

 

Negreira, 19 de novembro de 2015.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión ordinaria   o  día  9 de novembro de 2015  ás 20.00  horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Aprobación, se procede, da acta do Pleno extraordinario de data 13 de xullo de 2015.

Punto Segundo.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: Do nº 138/2015 ó nº 164/2015, ambos inclusive.

Punto Terceiro.- Toma de posesión do Concelleiro electo don Fernando Grille Blanco.

Punto Cuarto .- Modificación da composición das Comisións Informativas Permanentes.

Punto Quinto.- Designación de Vogais, titular e suplente, na Mancomunidade de Concellos do Tambre.

Punto Sexto.- Convalidación do Convenio de colaboración entre os concellos  de A Baña e Negreira para as obras de proxecto reforma das instalacións de alumeado público dos concellos de A Baña e Negreira

Punto Sétimo.- Aprobación provisional, se procede, da modificación das tarifas dos servizos municipais de abastecemento de auga potable e depuración.

Punto Oitavo.- Aprobación inicial, se procede, da modificación orzamentaria nº 29/2015

.Punto Noveno.- Expediente de aprobación da Conta Xeral do Orzamento correspondente ó exercicio 2014.

Punto Décimo.-Rogos e preguntas.

 

Negreira 5 de novembro de 2015.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015