A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión ordinaria o próximo día 12 de setembro de 2016 ás 21.00 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación:

 

Orde do día:

Punto Primeiro.- Dar conta dos Decretos emitidos pola Alcaldía dende a data do anterior Pleno Ordinario: Dende o Decreto nº 138/2016 ata o Decreto
nº 182/2016, ámbolos dous inclusive.

Punto Segundo.- Programa de vivendas baleiras.- Designación dos representantes municipais na Comisión de Seguimiento e Coordinación do correspondente Convenio de Colaboración.

Punto Terceiro.- Aprobación provisional, se procede, da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público local con mesas e cadeiras e outros elementos análogos con finalidade lucrativa.

Punto Cuarto.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

Punto Quinto.- Aprobación inicial, se procede, de modificación orzamentaria municipal por transferencia de créditos.

Punto Sexto.- Dación de conta do escrito de agradecemento presentado polo Presidente da Unión Barcalesa de Covas.

 

Punto Sétimo.- Rogos e Preguntas.

powered by social2s