A Corporación de Negreira está covocada a sesión ordinaria do pleno que terá lugar o próximo día luns día 8 de xullo ás 21:00 horas no Salón de Plenos da Casa do Concello.

 

Orde do Día:

 

Primeiro.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº146/2024 ó nº 223/2024, ambos inclusive.

 

Segundo.- Ratificación do Decreto 139/2024, relativo á 1ª Emenda Do Proxecto "Aglomerado Viales Municipales Ac-447-Portor" (Pos +2024). (Expte. Tramitación de Decretos número 2024/G003/000150)

 

Terceiro.- Ratificación do Decreto 212/2024 relativo á aprobación definitiva do Plan de Incendios. (Expte. Tramitación de Decretos número 2023/G003/000235)  

 

Cuarto.- Aprobación do orzamento municipal para o ano 2024. (Expte. número 2024/T004/000001)

 

Quinto.- Modificación de ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana IIVTNU (Expte.número 2024/G016/000001).

 

Sexto.- Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Aprobación normativa de uso de medios electrónicos.

 

Sétimo.- Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Aprobación política de seguridad.

 

Oitavo.- Rogos e Preguntas.

powered by social2s