1. Introdución

 

A través do presente, infórmase das Condicións e Termos Xerais que regulan o acceso, navegación e uso do Portal de Internet do Concello de Negreira e, en particular, dos seguintes sitios Web:

 

Portal de Internet

 

De conformidade co artigo 39 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, enténde por portal de internet o punto de acceso electrónico, neste caso https://concellodenegreira.gal (así como, calquera dos seus subdominios, microsites e/ou aplicacións móbiles) cuxa titularidade corresponde, neste caso, ao CONCELLO de NEGREIRA, o cal permite o acceso a través de internet á información publicada e á Sede Electrónica https://sede.concellodenegreira.es 

 

É por eso que se recomenda que, antes de iniciar a navegación, lea atentamente o presente ‘Aviso Legal’.

 

1. Carácter da información publicada no Portal

 

As informacións ofrecidas mediante este medio teñen exclusivamente carácter ilustrativo e non orixinan dereitos nin expectativas de dereitos e o Concello de Negreira non se fai responsable dos contidos accesibles a través de ligazóns ou documentos existentes noutros dominios.

 

O Concello de Negreira procura que esta información sexa exacta e precisa, e procede á súa actualización coa máxima celeridade posible, tratando de evitar errores e corrixíndoos tan pronto como os detecta. Non obstante, o Concello de Negreira non pode garantir a inexistencia de erros nin que o contido da información se atope permanentemente actualizada.

 

A información contida no Portal pode ser modificada e actualizada polo Concello de Negreira, sen necesidade de aviso previo, tanto no relativo ao seu contido como ao seu deseño e presentación.

 

A información proporcionada en resposta a calquera consulta ou petición de información ten carácter meramente orientativo e en ningún caso resultará vinculante para a resolución dos procedementos administrativos, os cales están estritamente suxeitos ás normas legais ou reglamentarias que lles sexan de aplicación.

 

2. Condicións e termos xerais de uso do Portal

 

Polo acceso, navegación polo Portal de Internet do Concello de Negreira e pola utilización dos servizos incluídos no mesmo, Vd. adquire a condición de persoa usuaria, sen reservas de ningunha clase, aceptando todas e cada unha das presentes Condicióons e Termos Xerais de Uso e das Condicións Particulares que, no seu caso, rixan a prestación dos servicios que se dispuxeran no sitio Web, sen prexuízo da atención e cumplimento, pola súa parte, das condicións fixadas e previstas polos sitios Web hipervinculados dende https://www.concellodenegreira.gal , das cales non responde este concello.

 

O Concello de Negreira poderá, en todo momento e sen previo aviso, modificar as Condicións e Termos Xerais de Uso, así como as Condicións Particulares, que se estableceran.
En todo caso, la persoa usuaria comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o Concello de Negreira ofrece a través do Portal e, con carácter enunciativo pero non limitativo:

 

(I) No incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e ao orde público.

 

(II) No introducir, almacenar ou difundir en ou dende o Portal, calquera información ou material que, explícita ou implícitamente, fora difamatoria, inxuriosa, obscena, amenazadora, xenófoba, de apoloxía do terrorismo, pornográfica ou incite á violencia, á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atente contra o orde público, os dereitos fundamentales, as liberdades públicas, con especial atención á honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e, en xeral, contra os dereitos humanos.

 

(III) Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade de outras persoas na utilización do Portal ou na utilización de calquera dos servizos dispostos, incluíndo a utilización, no seu caso, de contrasinais ou claves de acceso de terceiros ou de calquera outra forma. En consecuencia, o Usuario non deberá acceder e, no seu caso, utilizar as claves de outras persoas usuarias e modificar ou manipular as súas mensaxes.

 

(IV) Non introducir, almacenar ou difundir mediante o Portal ningún programa de ordenador, datos, virus, código que sexa susceptible de causar danos no Portal, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes do Concello de Negreira ou, en xeral, de calquera terceiro, ou que, de calquera outra forma, sexa capaz de causar calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento dos mesmos.

 

(V) Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos do Concello de Negreira ou de terceiros.

 

No caso de contravir as condiciones anteriores, o Concello de Negreira resérvase a facultade e estará lexitimado para bloquear, suspender ou cancelar, de forma inmediata e sen previo aviso, o acceso e uso do Portal e, no seu caso, para retirar os contidos presunta ou declaradamente ilegais, xa o realice ao seu exclusivo criterio ou a petición de terceiro afectado ou de autoridade competente.

 

3. Responsabilidade

 

O Concello de Negreira non se fai responsable dos danos e prexuízos que se puideran derivar de, con carácter meramente enunciativo e non limitativo:

 

(I) Omisións, interrupcións, virus informáticos, avarias e/ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico ou nos aparatos e equipos informáticos dos Usuarios, motivadas por causas alleas ao Concello de Negreira, que impidan ou retrasen a prestación dos servizos ou á navegación polo Sistema.

 

(II) Retrasos ou bloqueos no uso, causados por deficiencias ou sobrecargas de Internet ou noutros sistemas electrónicos.

 

(III) O Portal do Concello de Negreira pode conter ligazóns ás sedes electrónicas de outras Administracións públicas ou a páxinas web de outros órganos, empresas o institucións, co obxectivo de facilitar aos cidadáns a busca de información e recursos a través de Internet. Non obstante, ditas páxinas non son da súa titularidade e, por tanto, o Concello de Negreira non é responsable dos seus contidos, funcionamento ou das posibles consecuencias que podan derivarse do acceso ou uso das mesmas.

 

4. Propiedade intelectual e industrial

 

O Concello de Negreira é titular dos dereitos de propiedade intelectual das obras e prestacións que integran esta web, ou ben teña a cesión do seu uso. Esto inclúe o deseño gráfico e o software desta web, como tamén os textos, as imaxes e as gravacións que contén. A reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación destas obras e prestacións require a autorización do titular, ao marxe das actividades directamente autorizadas pola lei de propiedade intelectual.

 

As marcas, nomes comerciais e signos distintivos que aparecen nas webs do Concello poden estar protexidos por réximes de propiedade industrial e pertencen aos seus titulares respectivos. Queda prohibido calquera uso que non teña a autorización do titular ou que non estee amparado pola lei. O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida, salvo que medie autorización expresa do Concello de Negreira.