1. Entidade adxudicadora:

     a) Organismo: Concello de Negreira

     b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

     c)Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es

2. Obxecto do contrato:

     a) Tipo: Contrato de servizos

     b) Descrición: Contratación do Servizo de axuda a domicilio.-

3. Tramitación e procedemento:

     a) Tramitación: Urxente.

     b) Procedemento: Negociado con publicidade.

4. Orzamento base de licitación:

 Sevizo na modalidade de dependencia: 12,50 euros/hora +IVE  (4%)

Servizo na modalidade de libre concurrencia: 12,50 euros/hora +IVE  (10%)

5. Adxudicación:

     a) Data: 17 de decembro de 2014

     b) Adxudicatario: “Atendo Calidade S.L.” con enderezo en C/Zaragoza 52.- baixo.- 36211.- Vigo.     

     c) Importe de adxudicación :  

-Servizo na modalidade de dependencia: 12 euros/hora +IVE    (4%)

-Servizo na modalidade de libre concurrencia: 12 euros/hora +IVE  (10%)

 

Negreira, 26 de decembro de 2014.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira