Concello2

DECRETO DE CONVOCATORIA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN

Don Manuel Ángel Leis Míguez, Alcalde-Presidente do Concello de Negreira (A Coruña);

En virtude do disposto no artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local así como nos artigo 41 e no artigo 77 e seguintes do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro,

 

RESOLVO

PRIMEIRO.- Convocar ó Pleno da Corporación en sesión extraordinaria, o día 14 de xuño de 2024, ás 10:00 horas, no Salón de Plenos da Casa do Concello coa seguinte:

 

Orde do día

Único.- Toma de razón da renuncia presentada polo Concelleiro don Iván Guardado Porto.

 

SEGUNDO.- Que pola Secretaría se leven a cabo os trámites legais oportunos para a convocatoria e notificación dos Señores/as Concelleiros/as e para a súa publicación no Taboleiro de anuncios do Concello.

 

powered by social2s