ImagenDOG.png

 

Atópase a disposición das persoas interesadas, a documentación relativa á futura instalación da Liña de Alta Tensión (LAT), entre os parques eólicos de Troitomil (A Baña) e Banzas (Outes), que permanece en exposición pública durante un prazo de 30 días.


A empresa Green Capital Power, S.L., é a promotora desta liña que atravesará os concellos da Baña e Negreira, polo que dende o Concello de Negreira vaise a colaborar coa veciñanza para que poidan presentar as alegacións que estimen oportunas contra o referido proxecto.


A documentación atópase exposta na Casa do Concello, pero tamén pode consultarse na web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, e nas seguintes ligazóns:

 

Acordo do 5 de outubro de 2021

Documentación técnica do proxecto

Plano xeral do parque eólico

Estudo de Impacto Ambiental

Proxecto de Interese Autonómico

 

powered by social2s

A Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Sete Fontes, de 54 MW e a súa infraestructura de evacuación, nos concellos de Outes e Negreira, na provincia da Coruña. Dito anuncio foi publicado o xoves 14 de outubro de 2021 no Boletín Oficial do Estado (BOE), e o peticionario do mesmo é: Green Capital Development 118, S.L.U.

 

Nº de Disposición: BOE-B-2021-41942|Boletín Oficial: 246|Data Disposición: 0000-00-00|Data Publicación: 2021-10-14|Órgano Emisor: Ministerio de Política Territorial.

 

O parque eólico Sete Fontes de 54 MW de potencia nominal, estará integrado por nove (9) aeroxeradores tripala de 155 metros de diámetro, de 6.000 kW de potencia nominal unitaria e de 122,5 metros de altura de buxe. Conta con centros de transformación en cada un dos aeroxeradores 0,69/30kV. Rede subterránea de media tensión de evacuación, 30kV; Subestación elevadora de tensión "Sete Fontes"30/132kV, e Liña Aérea de Alta Tensión (LAT), de evacuación 132kV: Desde a subestación "Sete Fontes" ata o punto de conexión en T co apoio nº15 da liña aérea de alta tensión "SET Banzas -SET Colectora Lousame".

 

O proxecto do parque eólico Sete Fontes e a súa infraestrutura de evacuación están suxeitos a avaliación de impacto ambiental ordinaria, en virtude do definido no artigo 7.1.a de a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. O órgano ambiental competente para emitir a declaración de impacto ambiental é a Dirección General Calidad y Evaluación Ambiental do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

 

De conformidade co previsto no artigo 53.1.a de a Lei 24/2013, do 26 de decembro, a tramitación de ambos os procedementos (Autorización Administrativa Previa e Avaliación de Impacto Ambiental) está a efectuarse de maneira conxunta. Corresponde á Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia a tramitación de ambos os procedementos. Con tal motivo, esta Área é o órgano competente ante o que poden presentarse as alegacións que se estimen convenientes.

 

O prazo de exposición pública é de trinta (30) días, contados a partir do día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE). O proxecto das instalacións e o estudo de impacto ambiental poden ser consultados a través da seguinte ligazón:

 

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/066df3a7060c86c3799358324c2f04b6bf8db544

 

Tamén se pode consultar na sede electrónica da Delegación do Goberno en Galicia, en: "Procedimientos de información pública" dentro do apartado: "Proyectos, Campañas e Información". 


https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/proyectos-ci/INFORMACION_PUBLICA/INSTALACIONES_ELECTRICAS.html 


A documentación tamén foi posta a disposición de cada un dos concellos afectados.

powered by social2s

Diseño sin título (17).png

 

O Concello de Negreira informa á veciñanza do comezo este venres 15 de outubro, da tempada das actividades deportivas e culturais 2021/22, e que van ter unha duración de 8 meses, finalizando o 15 de maio de 2022.

 

Todas as persoas inscritas nas actividades foron admitidas debido ao levantamento das restricións sanitarias en Galicia, e maila ampliación de aforos. A pesar disto, aínda deberemos cumprir coas seguintes normas durante as clases:


1.- Uso obrigatorio da máscara en todas as actividades.
2.- Na entrada dos recintos haberá xel hidroalcólico para os usuarios.
3.- Non se poderá usar as duchas nas instalacións.
4.- Estará habilitada unha zona de entrada e outra de saída, naqueles recintos que se poda realizar.

Consulta aquí a listaxe de persoas admitidas:

powered by social2s

O Diario Oficial de Galicia publicou este xoves 14 de outubro de 2021, o acordo con data do 5 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, da Consellería de Economía, Emprego e Innovación, polo que se somete a información pública por un prazo de 30 días, a documentación técnica pola solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Maragouto e Banzas, nos concellos de Mazaricos, Brión, Lousame, 𝗡𝗲𝗴𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮, Outes e Rois (expediente IN408A 2020/144).

 

Dende o Concello de Negreira vaise a ofrecer colaboración á veciñanza para que poida presentar alegacións, ao tempo que estudarase a documentación relativa a este proxecto de solución para a evacuación conxunta de parques eólicos entre os que se inclúen os de Alvite e Alvite II, no territorio municipal.

 

Este prazo de exposición pública cóntase a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia. A documentación atópase exposta na Casa do Concello, pero tamén pode consultarse na web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, e nas seguintes ligazóns:

 

• Anuncio do 14 de outubro de 2021:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211014/AnuncioG0596-061021-0006_gl.pdf

 

• Proxecto de execución:
http://descargas.xunta.es/964c2a23-a108-480a-b7a6-fd79d10338ea1633106558004

 

• Plano Xeral do proxecto do Parque Eólico:
http://descargas.xunta.es/9c9381e7-2096-4b1a-9286-66789177ea461633106085834

 

• Estudo de Impacto Ambiental (EIA):
http://descargas.xunta.es/33db8149-2769-4723-a212-09d8be9f1faa1633106372818

 

• Proxecto de Interese Autonómico:
http://descargas.xunta.es/e25a3ba2-94c5-4967-9de1-5c6a69da985a1633107008812

 

powered by social2s

Diseño sin título (16).png

 

Nos últimos sete días, o 80% dos concellos galegos non tiveron novos casos de coronavirus. É por iso que a Xunta de Galicia decidiu relaxar as medidas restrictivas a partir do sábado día 9 de outubro. Ademáis, a porcentaxe de positividade é do 1,20% moi por debaixo do 5% recomendado pola OMS e do 3% que tiñamos establecido en Galicia. Hai que engadir tamén que, no que atinxe á hospitalización somos a comunidade con mellor situación, tanto en hospitalizados de agudos coma en UCI. Dende o pasado luns 4 estamos na nova normalidade.


Iso, unido a unha elevada porcentaxe de vacinación, o 92,5% da poboación diana ten xa a pauta completa, recomendan que sexa o momento de ir ampliando aforos.
Deste xeito, a Xunta relaxará a partir do sábado 9 de outubro as restriccións de ocupación ao 90%, como eixo principal de referencia. Nesta nova etapa, xa non temos os niveis de concellos coma referencia. Hoxe están todos en nivel medio baixo e rexerán para todos eles as mesmas normas; agás en situacións concretas con gromos que obriguen a tomar medidas extraordinarias:

 

Actividades no interior

Comercios, academias, lugares de culto, congresos.. tamén en instalación deportivas e tamén na cultura. A partir do sábado 9 de outubro, o aforo pasa do 75% ao 90%. Elimínase ademáis o número máximo de grupos de persoas para a realización de actividades (por exemplo, ximnasio).

 

Espectáculos en recintos interiores

A partir do sábado, pasamos do 75 ao 90% de público sentado; e o aforo será do 50% co público de pé.

 


Espectáculos ao aire libre

- Público sentado, pasamos do 75 ao 90%.

- Público de pé: pasáse do 33% ao 66% (sen número máximo de persoas—tiñamos 5.000—isto desaparece.

 

Zonas comúns e instalacións destinadas ao turismo

Do 50% pasáse o sábado ao 75%.

Albergues

Estaba no 50% pasa ao 75% (excepto conviventes, ou grupo burbulla que é do 100% -igual que na fase 0).

 

Velorios

Pasamos de 10 persoas máximo, a 20 por túmulo.

 

Sobre a hosteleria segura

- Amplíase o número de persoas que poden estar xuntas en grupo, pasando de 8 a 10 en interior, e de 15 a 20 en exterior.

- Amplíase o aforo nos locais con unha cunchiña, pasamos del 50% ao 75% en interior / e do 75 % ao 90% en exterior con dúas cunchiñas ata o 90% en interior. (pasa do 75 ao 90% e mantense o 100% en terraza

 

Lecer nocturno

O Comité Clínico considera que o mellor é agardar, dado que acaba de entrar en vigor o novo protocolo, avalado polo TXSG.

 

Transporte público

Amplíase o aforo de pé ao 75% (e permanece no 100% xente sentada.)

 

Dentro de 15 días, un ciclo completo, si a cosa segue ben, seguiremos ampliando aforos e achegándonos a esa normalidade. Non debemos esquecer as normas xerais de seguridade frente ao covid-19: uso de máscara en interior e en extrerior cando non podemos cumprir a distancia de seguridade; distancia interpersoal, hixiene de mans, e unha boa ventilación en espazos interiores.

powered by social2s