A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión ordinaria o próximo día

12 de setembro de 2016 ás 21.00 horas no Salón de Plenos do Concello,

conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

 

Orde do día:

 

Punto Primeiro.- Dar conta dos Decretos emitidos pola Alcaldía dende a data do anterior Pleno Ordinario: Dende o Decreto nº 138/2016 ata o Decreto
nº 182/2016, ámbolos dous inclusive.

 

Punto Segundo.- Programa de vivendas baleiras.- Designación dos representantes municipais na Comisión de Seguimiento e Coordinación do correspondente Convenio de Colaboración.

 

Punto Terceiro.- Aprobación provisional, se procede, da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público local con mesas e cadeiras e outros elementos análogos con finalidade lucrativa.

 

Punto Cuarto.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

 

Punto Quinto.- Aprobación inicial, se procede, de modificación orzamentaria municipal por transferencia de créditos.

 

Punto Sexto.- Dación de conta do escrito de agradecemento presentado polo Presidente da Unión Barcalesa de Covas.

 

Punto Sétimo.- Rogos e Preguntas

 

Negreira, 8 de setembro de 2016.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño

 

 

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria  o próximo día  29 de agosto de 2016 ás 12.00  horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

Orde do día:

Punto Único.- Sorteo para a formación das Mesas Electorais a constituir con ocasión das Eleccións ao Parlamento de Galicia 2016 que se celebrarán con data de 25 de setembro de 2016.

Negreira, 25 de agosto de 2016.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015