O próximo día 13 de xuño (sábado) de 2015 ás 12:00 h. no Salón de Plenos do Concello celebrarase a sesión constitutiva da Corporación Municipal  conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación:

 

Punto Primeiro.- Constitución da nova Corporación Municipal.

Punto Segundo.- Elección de Alcalde.

 

Negreira, 10 de xuño de 2015.

Alcalde en Funcíóns

Juan J. Rey Maceira

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria   o  día  10 de xuño de 2015  ás 12.50 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

Orde do día:

 

Punto Único.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta do Pleno extraordinario de data 27 de abril de 2015

- Acta do Pleno extraordinario de data 28 de abril de 2015

- Acta do Pleno ordinario de data 14 de maio de 2015.

 

Negreira, 5 de xuño de 2015.

Alcalde de Funcións

Juan J. Rey Maceira

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión ordinaria   o  día  14 de maio de 2015  ás 17.00 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta do Pleno extraordinario de data 11 de febreiro de 2015 (convocatoria das 17.00 h.)

- Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 11 de febreiro de 2015 (convocatoria das 17.30 h.)

- Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 13 de febreiro de 2015.

- Acta do Pleno extraordinario de data 2 de marzo de 2015.

- Acta do Pleno ordinario de data 12 de marzo de 2015.

- Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 8 de abril de 2015.

Punto Segundo.- Dar conta dos Decretos emitidos pola Alcaldía dende a data do anterior Pleno Ordinario: Dende o Decreto nº30/2015 ata o Decreto nº 68/2015, ámbolos dous inclusive.

Punto Terceiro.- Convalidación do Convenio de colaboración da Agrupación de Negreira e A Baña

Punto Cuarto.- Dar conta do Decreto nº36/2015, de data 26 de marzo.

Punto Quinto.- Proxecto de orzamento para o exercicio 2015

Punto Sexto.- Rogos e Preguntas

 

Negreira, 11 de maio de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

Por medio do presente comunícase a data de celebración da Mesa da Subasta dos referidos expedientes, na que se aperturarán os respectivos sobres A e B presentados para a compra-venda das masas comúns de propiedade municipal que seguidamente se reseñan:

 

• Parroquia: San Vicente de Aro

Finca: nº 621 do Plano Xeral da zona de Concentración Parcelaria.

 

• Parroquia: San Félix de Campelo

Finca: nº 63 do Plano Xeral da zona de Concentración Parcelaria.

 

A citada Mesa da Subasta terá lugar o próximo día 25 de maio, luns, ás 11.00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial.

 

Negreira, 15 de maio de 2015

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

O Consello da Xunta, mediante acordo adoptado con data de 30 de abril de 2015 e publicado no Diario Oficial de Galicia nº 86 do día 8 de maio de 2015 aprobou a  declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos incluidos no Proxecto Técnico da obra Vial Variante del Tamara-Proxecto de expropiación forzosa de los terrenos afectados por la variante del Tamara, redactado polo Arquitecto Municipal, don Alfredo Varela Nogueira, con data de febreiro de 2015, ós efectos de expropiación forzosa.

Os datos correspondentes ós terrenos de referencia son os seguintes:

PARCELA TITULAR ENDEREZO PARCELA SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE A EXPROPIAR VALOR SUPERFICIE A EXPROPIAR VALOR ELEMENTOS ACCESIÓN VALOR TOTAL
1 Comunidad de Propietarios de A Robleda Parcela 2F de laUE-11 93,86  m2 34,60 m2 113,37 €   113,37 €
3 D. Jesús Castro BaleatoDª Avelina Castiñeiras Recarey Brexo do Balado – Logrosa 367,45 m2 230,37 m2 754,81 € Muros: 300 € 1.054,81 €
4 Dª Pilar Pose RusoDª Laura Liñares Pose Muiño Tellado 6.485,00 m2 1.702,48 m2 4.301,43 € Cancela: 200 €Pinar:      800 €Cierre:    300 € 5.601,43 €
5 Dª María Victoria Bouzán MartínezD. Jose Antonio Vieito Fuentes Bugalleiras 845,00 m2 98,82 m2 323,78 €   323,78 €
6 D. Ramón Outón Tuñas Agro das Bugalleiras 665 m2 50,87 m2 166,68 €   166,68 €

O próximo día 25 de maio de 2015 ás 12. 00 horas procederán a levantarse as Actas previas á ocupación, coas formalidades, detalle e ós efectos que se prevén no artigo 52 da Lei de 16 de decembro de 1954 de Expropiación Forzosa.

O comezo da xuntanza terá lugar no Salón de Sesións da Casa do Concello.

Na mesma data, no seu caso, emitiranse as follas de depósito previo á ocupación reguladas na norma antedita.

Os titulares dos bens e dereitos anteditos deberán comparecer provistos da documentación que lles acredite como tales.

Este anuncio publicarase nos seguintes medios de comunicación:

- Taboleiro Municipal de Editos.

- Páxina web municipal: www.concellodenegreira.es.

- Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

- Diario "La Opinión"

- Diario “El Ideal Gallego”.

 

Negreira, 8 de maio de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015