O próximo día 13 de xuño (sábado) de 2015 ás 12:00 h. no Salón de Plenos do Concello celebrarase a sesión constitutiva da Corporación Municipal  conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación:

 

Punto Primeiro.- Constitución da nova Corporación Municipal.

Punto Segundo.- Elección de Alcalde.

 

Negreira, 10 de xuño de 2015.

Alcalde en Funcíóns

Juan J. Rey Maceira

Por medio do presente comunícase a data de celebración da Mesa da Subasta dos referidos expedientes, na que se aperturarán os respectivos sobres A e B presentados para a compra-venda das masas comúns de propiedade municipal que seguidamente se reseñan:

 

• Parroquia: San Vicente de Aro

Finca: nº 621 do Plano Xeral da zona de Concentración Parcelaria.

 

• Parroquia: San Félix de Campelo

Finca: nº 63 do Plano Xeral da zona de Concentración Parcelaria.

 

A citada Mesa da Subasta terá lugar o próximo día 25 de maio, luns, ás 11.00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial.

 

Negreira, 15 de maio de 2015

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria   o  día  10 de xuño de 2015  ás 12.50 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

Orde do día:

 

Punto Único.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta do Pleno extraordinario de data 27 de abril de 2015

- Acta do Pleno extraordinario de data 28 de abril de 2015

- Acta do Pleno ordinario de data 14 de maio de 2015.

 

Negreira, 5 de xuño de 2015.

Alcalde de Funcións

Juan J. Rey Maceira

A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión ordinaria   o  día  14 de maio de 2015  ás 17.00 horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Primeiro.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

- Acta do Pleno extraordinario de data 11 de febreiro de 2015 (convocatoria das 17.00 h.)

- Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 11 de febreiro de 2015 (convocatoria das 17.30 h.)

- Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 13 de febreiro de 2015.

- Acta do Pleno extraordinario de data 2 de marzo de 2015.

- Acta do Pleno ordinario de data 12 de marzo de 2015.

- Acta do Pleno extraordinario e urxente de data 8 de abril de 2015.

Punto Segundo.- Dar conta dos Decretos emitidos pola Alcaldía dende a data do anterior Pleno Ordinario: Dende o Decreto nº30/2015 ata o Decreto nº 68/2015, ámbolos dous inclusive.

Punto Terceiro.- Convalidación do Convenio de colaboración da Agrupación de Negreira e A Baña

Punto Cuarto.- Dar conta do Decreto nº36/2015, de data 26 de marzo.

Punto Quinto.- Proxecto de orzamento para o exercicio 2015

Punto Sexto.- Rogos e Preguntas

 

Negreira, 11 de maio de 2015.

Alcalde-Presidente

Juan J. Rey Maceira

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015